اصول و مباني داروسازي صنعتي: آزمايش‌هاي پايداري براي محصولات دارويي و مواد موثره دارويي

اصول و مباني داروسازي صنعتي: آزمايش‌هاي پايداري براي محصولات دارويي و مواد موثره دارويي

ناشر : امير مهدي‌زاده

- نويسنده: امير مهدي‌زاده - ويراستار: سولماز غفاري

قیمت : ۲۱۰۰۰۰ ریال

داروسازي صنعتي: آزمايش‌هاي پايداري براي محصولات دارويي و مواد موثره دارويي

داروسازي صنعتي: آزمايش‌هاي پايداري براي محصولات دارويي و مواد موثره دارويي

ناشر : امير مهدي‌زاده

- مترجم: امير مهدي‌زاده - ويراستار: سولماز غفاري

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال

داروسازي صنعتي: مديريت كيفيت و عمليات خوب ساخت GMP براي محصولات و مواد موثره دارويي

داروسازي صنعتي: مديريت كيفيت و عمليات خوب ساخت GMP براي محصولات و مواد موثره دارويي

ناشر : نشر افروز

- مترجم: امير مهدي‌زاده - مترجم: سولماز غفاري

قیمت : ۳۸۰۰۰۰ ریال