اصول و مباني داروسازي صنعتي: آزمايش‌هاي پايداري براي محصولات دارويي و مواد موثره دارويي

اصول و مباني داروسازي صنعتي: آزمايش‌هاي پايداري براي محصولات دارويي و مواد موثره دارويي

ناشر : امير مهدي‌زاده

- ويراستار: سولماز غفاري - نويسنده: امير مهدي‌زاده

قیمت : ۲۱۰۰۰۰ ریال

داروسازي صنعتي: آزمايش‌هاي پايداري براي محصولات دارويي و مواد موثره دارويي

داروسازي صنعتي: آزمايش‌هاي پايداري براي محصولات دارويي و مواد موثره دارويي

ناشر : امير مهدي‌زاده

- ويراستار: سولماز غفاري - مترجم: امير مهدي‌زاده

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال

داروسازي صنعتي: مديريت كيفيت و عمليات خوب ساخت GMP براي محصولات و مواد موثره دارويي

داروسازي صنعتي: مديريت كيفيت و عمليات خوب ساخت GMP براي محصولات و مواد موثره دارويي

ناشر : نشر افروز

- مترجم: امير مهدي‌زاده - مترجم: سولماز غفاري

قیمت : ۳۸۰۰۰۰ ریال