مجموعه قوانين با رويكرد آزمون حسابدار رسمي

مجموعه قوانين با رويكرد آزمون حسابدار رسمي

ناشر : پژوهشگران نشر دانشگاهي

- نويسنده: فرشيد فريدوني

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

مجموعه قوانين با رويكرد آزمون حسابدار رسمي

مجموعه قوانين با رويكرد آزمون حسابدار رسمي

ناشر : سخنوران

- نويسنده: احمد آخوندي

قیمت : ۰ ریال

مجموعه قوانين با رويكرد آزمون حسابدار رسمي (تجديدنظر شده در سال 1392)

مجموعه قوانين با رويكرد آزمون حسابدار رسمي (تجديدنظر شده در سال 1392)

ناشر : پژوهشگران نشر دانشگاهي

- گردآورنده: فرشيد فريدوني

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال