مجموعه سوالات و پاسخ‌هاي تشريحي آمار - كليه گرايش‌ها (كد 2232) دكتري 91

مجموعه سوالات و پاسخ‌هاي تشريحي آمار - كليه گرايش‌ها (كد 2232) دكتري 91

ناشر : مدرسان شريف

- نويسنده: حسين نامي - نويسنده: دپارتمان‌آمارمدرسان‌شريف

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

مجموعه سوالات و پاسخ‌هاي تشريحي آمار - كليه گرايش‌ها (كد 2232) دكتري 91 و 92

مجموعه سوالات و پاسخ‌هاي تشريحي آمار - كليه گرايش‌ها (كد 2232) دكتري 91 و 92

ناشر : مدرسان شريف

- نويسنده: حسين نامي - نويسنده: دپارتمان‌آمارمدرسان‌شريف

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مجموعه سوالات و پاسخ‌هاي تشريحي آمار - كليه گرايش‌ها (كد 2232) دكتري 91، 92 و 93

مجموعه سوالات و پاسخ‌هاي تشريحي آمار - كليه گرايش‌ها (كد 2232) دكتري 91، 92 و 93

ناشر : مدرسان شريف

- گردآورنده: حسين نامي - گردآورنده: دپارتمان‌آمارمدرسان‌شريف

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال