بهينه‌سازي توپولوژي: " مباني و كاربرد"

بهينه‌سازي توپولوژي: " مباني و كاربرد"

ناشر : دانشگاه علم و صنعت ايران، مركز انتشارات

- نويسنده: جواد مرزبان راد

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال