مباني مديريت در باشگاه‌هاي ورزشي

مباني مديريت در باشگاه‌هاي ورزشي

ناشر : دانش افروز

- نويسنده: ح‍ب‍ي‍ب‌ ه‍ن‍ري‌

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مباني مديريت در باشگاه‌هاي ورزشي

مباني مديريت در باشگاه‌هاي ورزشي

ناشر : دانش افروز

- نويسنده: ح‍ب‍ي‍ب‌ ه‍ن‍ري‌

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال