مباني ماتريس‌ها و جبر خطي

مباني ماتريس‌ها و جبر خطي

ناشر : دانشگاه رازي

- نويسنده: محمدتقي درويشي - نويسنده: بهروز عدالت‌زاده

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال

مباني ماتريس‌ها و جبر خطي

مباني ماتريس‌ها و جبر خطي

ناشر : دانشگاه صنعتي اصفهان، دفتر انتشارات

- نويسنده: بيژن طائري - ويراستار: مليحه يوسف‌زاده

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال