مباني كاربردي كروماتوگرافي گازي

مباني كاربردي كروماتوگرافي گازي

ناشر : نشر آموزش كشاورزي

- نويسنده: ريموند‌پيتر‌ويليام اسكات - مترجم: مرجان برازجاني

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال