مباني سازمان و مديريت

مباني سازمان و مديريت

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

- نويسنده: سيدمحمد م‍ق‍ي‍م‍ي‌ - نويسنده: مجيد رمضان

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

آزمون اصول و مباني مديريت در سازمان ورزشي

آزمون اصول و مباني مديريت در سازمان ورزشي

ناشر : موسسه انديشه كامياب ايرانيان

- نويسنده: پ‍ژم‍ان‌ ع‍ب‍اد

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال‏‫اصول مديريت مباني سازمان و مديريت‮‬

‏‫اصول مديريت مباني سازمان و مديريت‮‬

ناشر : انتشارات شيل

- نويسنده: سيدهادي ميرفردوس

قیمت : ۰ ریال


اصول و مباني حسابداري

اصول و مباني حسابداري

ناشر : سازمان مديريت صنعتي

- نويسنده: پرويز بختياري

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

اصول و مباني سازمان و مديريت

اصول و مباني سازمان و مديريت

ناشر : علوم و فنون معين

- نويسنده: محمدعلي ژيرافر

قیمت : ۴۴۹۰۰۰ ریال

اصول و مباني سازمان و مديريت

اصول و مباني سازمان و مديريت

ناشر : آثار فكر

- نويسنده: پگاه باباخانلو

قیمت : ۰ ریال