فناوري‌هاي نوين ساختماني

فناوري‌هاي نوين ساختماني

ناشر : دانشگاه تهران

- نويسنده: محمود گلابچي - نويسنده: حامد مظاهريان

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

مصالح و فناوري‌هاي نوين ساختماني

مصالح و فناوري‌هاي نوين ساختماني

ناشر : هوشمند تدبير

- نويسنده: مهرزاد ذبيحي

قیمت : ۱۶۵۰۰۰ ریال