فلسفه حقوق: مباني و كاركردها

فلسفه حقوق: مباني و كاركردها

ناشر : پژوهشكده حوزه و دانشگاه

- نويسنده: توماس موراوتز - مترجم: بهروز جندقي

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال