طراحي اقليمي: اصول نظري و اجرايي كاربرد انرژي در ساختمان

طراحي اقليمي: اصول نظري و اجرايي كاربرد انرژي در ساختمان

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

- نويسنده: كنت لبز - نويسنده: دونالد واتسون

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال

طراحي اقليمي: اصول نظري و اجرايي كاربرد انرژي در ساختمان

طراحي اقليمي: اصول نظري و اجرايي كاربرد انرژي در ساختمان

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

- نويسنده: كنت لبز - نويسنده: دونالد واتسون

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال