شيمي و آزمايشگاه: شيمي را در آزمايگاه بياموزيم!

شيمي و آزمايشگاه: شيمي را در آزمايگاه بياموزيم!

ناشر : موسسه‌ فرهنگي‌ مدرسه ‌برهان

- نويسنده: سيدرضا آقاپورمقدم - نويسنده: محمدرضا ملاردي

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال