آشنايي مقدماتي با شيمي عمومي عملي و شناسايي كيفي كاتيونها و آنيونهاي معدني

آشنايي مقدماتي با شيمي عمومي عملي و شناسايي كيفي كاتيونها و آنيونهاي معدني

ناشر : رهپويان خرد

- نويسنده: سيدحسن كاظمي‌ريابي

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

شيمي معدني عملي ۱

شيمي معدني عملي ۱

ناشر : فرهنگ صبا

- نويسنده: آرزو بهرامي شبستري

قیمت : ۰ ریال