آسمان : آيين‌نامه سرمايه‌گذاري مردمي و اشتغال نيروي انساني

آسمان : آيين‌نامه سرمايه‌گذاري مردمي و اشتغال نيروي انساني

ناشر : جهاد دانشگاهي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي

- نويسنده: ن‍ازك‌ ن‍وب‍ري‌

قیمت : ۰ ریال

اثر سرمايه اجتماعي بر عملكرد كارمندان زن

اثر سرمايه اجتماعي بر عملكرد كارمندان زن

ناشر : سنجش و دانش

- نويسنده: نازي نفيسي

قیمت : ۰ ریال


اثرات سرمايه فرهنگي و بلوغ اجتماعي بر تحصيل فرزندان

اثرات سرمايه فرهنگي و بلوغ اجتماعي بر تحصيل فرزندان

ناشر : انتشارات پژوهش‌هاي دانشگاه

- نويسنده: عبدالرحمن عطري خطيبي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

اسلام و سرمايه اجتماعي: با تاكيد بر رويكرد فرهنگي

اسلام و سرمايه اجتماعي: با تاكيد بر رويكرد فرهنگي

ناشر : پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

- نويسنده: امان‌الله فصيحي - ويراستار: بهناز بهادري

قیمت : ۴۴۰۰۰ ریال


اعتماد، سرمايه اجتماعي نظام تعليم و تربيت

اعتماد، سرمايه اجتماعي نظام تعليم و تربيت

ناشر : گنج علم

- نويسنده: حسين مرادي

قیمت : ۱۹۰۰۰۰ ریال


اندازه‌گيري سرمايه‌ي اجتماعي

اندازه‌گيري سرمايه‌ي اجتماعي

ناشر : سخنوران

- نويسنده: محسن نيازي - نويسنده: محمدرئوف معيني

قیمت : ۵۷۰۰۰ ریال