رساله دياريه خوراكوشك : بينت و برانداز ساختارهاي جغرافيايي، تاريخي، اقتصادي و اجتماعي شهرستان نجف‌آباد

رساله دياريه خوراكوشك : بينت و برانداز ساختارهاي جغرافيايي، تاريخي، اقتصادي و اجتماعي شهرستان نجف‌آباد

ناشر : انتشارات مهر زهرا(س)

- نويسنده: ع‍ل‍ي‌ ي‍زدان‍ي‌ ن‍ج‍ف‌آب‍ادي‌

قیمت : ۰ ریال

ساختارهاي اجتماعي اقتصاد

ساختارهاي اجتماعي اقتصاد

ناشر : موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي

- نويسنده: پ‍ي‍ر ب‍وردي‍و - نويسنده: Pierre Bourdieu

قیمت : ۰ ریال

ساختارهاي اجتماعي اقتصاد

ساختارهاي اجتماعي اقتصاد

ناشر : اختران

- نويسنده: پير بورديو - نويسنده: Pierre Bourdieu

قیمت : ۰ ریال