ساختار سرمايه و عملكرد مالي شركت‌ها

ساختار سرمايه و عملكرد مالي شركت‌ها

ناشر : راز نهان

- نويسنده: محمد نظري‌پور - نويسنده: يداله زنگنه

قیمت : ۹۸۰۰۰ ریال

ساختار سرمايه و عملكرد مالي شركت‌ها

ساختار سرمايه و عملكرد مالي شركت‌ها

ناشر : راز نهان

- نويسنده: محمد نظري‌پور - نويسنده: يداله زنگنه

قیمت : ۹۸۰۰۰ ریال