زبان انگليسي عمومي براي دانشجويان دانشگاه‌ها

زبان انگليسي عمومي براي دانشجويان دانشگاه‌ها

ناشر : نگاه پارسه

- نويسنده: بهزاد ياراحمدي

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

زبان عمومي براي دانشجويان دانشگاه

زبان عمومي براي دانشجويان دانشگاه

ناشر : مركز آموزش علمي - كاربردي صنعتي كوشا (واحد تهران)

- نويسنده: احمد ظفري - نويسنده: داوود علي‌نسب

قیمت : ۵۱۰۰۰ ریال


زبان عمومي براي دانشجويان دانشگاه

زبان عمومي براي دانشجويان دانشگاه

ناشر : كردگار

- نويسنده: سيداحسان عسكري - نويسنده: سيدمحمد قريشي

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

زبان عمومي براي دانشجويان دانشگاه‌ها

زبان عمومي براي دانشجويان دانشگاه‌ها

ناشر : آرمانديس

- نويسنده: رضا رضواني - نويسنده: گراناز زماني

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

شهد سخن: (زبان و ادبيات فارسي عمومي) براي دانشجويان رشته‌هاي مختلف دانشگاه‌هاي كشور

شهد سخن: (زبان و ادبيات فارسي عمومي) براي دانشجويان رشته‌هاي مختلف دانشگاه‌هاي كشور

ناشر : اختر

- نويسنده: ص‍م‍د رح‍م‍ان‍ي‌ خ‍ي‍اوي‌

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال