آسيب‌شناسي برنامه‌هاي آموزشي منابع انساني (با رويكرد اثربخشي)

آسيب‌شناسي برنامه‌هاي آموزشي منابع انساني (با رويكرد اثربخشي)

ناشر : اشرف البلاد

- نويسنده: سيده‌هما عقيلي

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

آيين نگارش و ويرايش با رويكرد نوشته‌هاي اداري، حقوقي، آموزشي و پژوهشي

آيين نگارش و ويرايش با رويكرد نوشته‌هاي اداري، حقوقي، آموزشي و پژوهشي

ناشر : موسسه آموزش عالي علمي - كاربردي وزارت جهاد كشاورزي

- نويسنده: محمداسماعيل صالحي مقدم

قیمت : ۰ ریال

آيين نگارش و ويرايش با رويكرد نوشته‌هاي اداري، حقوقي، آموزشي و پژوهشي

آيين نگارش و ويرايش با رويكرد نوشته‌هاي اداري، حقوقي، آموزشي و پژوهشي

ناشر : موسسه آموزش عالي علمي كاربردي و مهارتي جهاد كشاورزي

- نويسنده: محمداسماعيل صالحي مقدم

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال


اختلالات يادگيري: (مفاهيم و رويكردهاي آموزشي)

اختلالات يادگيري: (مفاهيم و رويكردهاي آموزشي)

ناشر : انتشارات نوروزي

- نويسنده: حمزه ميرزايي

قیمت : ۰ ریال

ارزشيابي آموزشي: كاركردها و رويكردهاي آن در نظام آموزشي

ارزشيابي آموزشي: كاركردها و رويكردهاي آن در نظام آموزشي

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي (سازمان چاپ و انتشارات)

- نويسنده: رمضان جهانيان

قیمت : ۵۱۰۰۰ ریال


اسلام و زيبايي‌هاي زندگي: رويكردي تحليلي و تربيتي به سبك زندگي

اسلام و زيبايي‌هاي زندگي: رويكردي تحليلي و تربيتي به سبك زندگي

ناشر : موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

- نويسنده: داود رجبي‌نيا

قیمت : ۱۸۵۰۰۰ ریال

اصو و روش توليد كتاب‌هاي الكترونيكي چند رسانه‌اي با رويكرد آموزشي

اصو و روش توليد كتاب‌هاي الكترونيكي چند رسانه‌اي با رويكرد آموزشي

ناشر : ديباگران تهران

- نويسنده: عليرضا بادله

قیمت : ۰ ریال


بررسي تطبيقي سازمان‌هاي مديريت پژوهش و فناوري : مطالعه موردي چند كشور در بستر نظام ملي نوآوري با رويكرد محدود

بررسي تطبيقي سازمان‌هاي مديريت پژوهش و فناوري : مطالعه موردي چند كشور در بستر نظام ملي نوآوري با رويكرد محدود

ناشر : موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي

- نويسنده: ابراهيم سوزنچي‌ كاشاني

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

پژوهش آموزشي: رويكردهاي كمي كيفي و تركيبي

پژوهش آموزشي: رويكردهاي كمي كيفي و تركيبي

ناشر : نشرعلم

- نويسنده: Johnson Burke - نويسنده: برك جانسون

قیمت : ۰ ریال