روش‌هاي نوين كنترل و بازرسي شعب بانك‌ها با پرسش و پاسخ

روش‌هاي نوين كنترل و بازرسي شعب بانك‌ها با پرسش و پاسخ

ناشر : گپ

- نويسنده: اصغر پورمتين - ويراستار: بابك پورمتين

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال

روش‌هاي نوين كنترل و بازرسي شعب بانك‌ها با پرسش و پاسخ

روش‌هاي نوين كنترل و بازرسي شعب بانك‌ها با پرسش و پاسخ

ناشر : گپ

- نويسنده: اصغر پورمتين - ويراستار: بابك پورمتين

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال

روش‌هاي نوين كنترل و بازرسي شعب بانك‌ها با پرسش و پاسخ

روش‌هاي نوين كنترل و بازرسي شعب بانك‌ها با پرسش و پاسخ

ناشر : گپ

- نويسنده: اصغر پورمتين

قیمت : ۱۲۹۰۰۰ ریال


روش‌هاي نوين كنترل و بازرسي شعب بانك‌ها با پرسش و پاسخ

روش‌هاي نوين كنترل و بازرسي شعب بانك‌ها با پرسش و پاسخ

ناشر : گپ

- نويسنده: اصغر پورمتين

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال