آموزش لغات تخصصي روانشناسي به روش نوين كدينگ بدون فراموشي

آموزش لغات تخصصي روانشناسي به روش نوين كدينگ بدون فراموشي

ناشر : افق دور

- نويسنده: مهري سروش

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


تاريخ روانشناسي نوين

تاريخ روانشناسي نوين

ناشر : دوران

- نويسنده: دوان شولتس - نويسنده: سيدني‌آلن شولتس

قیمت : ۳۴۰۰۰۰ ریال


تاريخ روانشناسي نوين

تاريخ روانشناسي نوين

ناشر : دوران

- مترجم: علي اكبر - نويسنده: دوان پي.شولتز،سيدني

قیمت : ۳۴۰۰۰۰ ریال

درمان بدون دارو: شيوه نويني در درمان با رويكرد روانشناسي شناختي...

درمان بدون دارو: شيوه نويني در درمان با رويكرد روانشناسي شناختي...

ناشر : انتشارات رسانه تخصصي

- نويسنده: ع‍ظي‍م‌ م‍ح‍م‍ودزاده‌ ش‍ي‍رازي‌

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال


روانشناسي پرورشي نوين: روانشناسي يادگيري و آموزش

روانشناسي پرورشي نوين: روانشناسي يادگيري و آموزش

ناشر : نشر دوران

- نويسنده: علي‌اكبر سيف

قیمت : ۶۴۰۰۰۰ ریال

روانشناسي تكاملي دانشي نوين در كاوش ذهن

روانشناسي تكاملي دانشي نوين در كاوش ذهن

ناشر : مثلث

- نويسنده: ‏‫ديويد ام.‬ باس - نويسنده: David M. Buss

قیمت : ۰ ریال