۹۹۹ نكته روانشناسي رشد

۹۹۹ نكته روانشناسي رشد

ناشر : موسسه پژواك هنر و انديشه

- نويسنده: ميرمحمدولي م‍ج‍د تيموري

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال


آزمون‌هاي كشوري ارشد روانشناسي باليني سنا سال ۹۷-۹۶ ...

آزمون‌هاي كشوري ارشد روانشناسي باليني سنا سال ۹۷-۹۶ ...

ناشر : انتشارات علمي سنا

- نويسنده: هادي طغياني

قیمت : ۳۳۵۰۰۰ ریال

آزمونهاي شناختي هوش و استعداد: مجموعه روانشناسي كارشناسي ارشد

آزمونهاي شناختي هوش و استعداد: مجموعه روانشناسي كارشناسي ارشد

ناشر : مهر سبحان

- نويسنده: شيما پرندين - نويسنده: سيدعلي سجادي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریالآمار و روش تحقيق در علوم تربيتي و روانشناسي به همراه آزمون‌هاي كارشناسي ارشد

آمار و روش تحقيق در علوم تربيتي و روانشناسي به همراه آزمون‌هاي كارشناسي ارشد

ناشر : فراگيران سينا

- نويسنده: مسعود صدرالاشرافي - نويسنده: اژدر شمخاني

قیمت : ۱۹۰۰۰۰ ریال

آمار و روش تحقيق كارشناسي ارشد گروه روانشناسي و علوم تربيتي

آمار و روش تحقيق كارشناسي ارشد گروه روانشناسي و علوم تربيتي

ناشر : مهر سبحان

- نويسنده: ابراهيم روزدار - ويراستار: حسين مرادي

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال