بد نگوييم تا بد نشنويم (راز غلبه بر بدزباني و كنترل هيجانات ذهني)

بد نگوييم تا بد نشنويم (راز غلبه بر بدزباني و كنترل هيجانات ذهني)

ناشر : چابك‌ انديش

- نويسنده: آلبرت اليس - نويسنده: ماريكا‌گراد پاورز

قیمت : ۱۹۵۰۰۰ ریال

هيچ چيز نمي‌تواند ناراحتم كند، هيچ چيز...! (راز غلبه بر بدزباني و كنترل هيجانات ذهني)

هيچ چيز نمي‌تواند ناراحتم كند، هيچ چيز...! (راز غلبه بر بدزباني و كنترل هيجانات ذهني)

ناشر : چابك‌ انديش

- نويسنده: آلبرت آليس - مترجم: مهرويه هاشمي‌نژاد

قیمت : ۹۵۰۰۰ ریال