دستور كار آزمايشگاه فيزيك پايه (1): رشته‌هاي علوم پايه و فني و مهندسي

دستور كار آزمايشگاه فيزيك پايه (1): رشته‌هاي علوم پايه و فني و مهندسي

ناشر : موسسه دانش‌پويان جوان

- نويسنده: ميثم محمدنيا - نويسنده: زرين شيخ‌سفلي

قیمت : ۴۹۰۰۰ ریال

دستور كار آزمايشگاه فيزيك پايه 1 (رشته فيزيك)

دستور كار آزمايشگاه فيزيك پايه 1 (رشته فيزيك)

ناشر : دانشگاه پيام نور

- نويسنده: سيداحمد بابانژاد - ويراستار: پرويز پرورش

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال

دستور كار آزمايشگاه فيزيك پايه 2 (رشته فيزيك)

دستور كار آزمايشگاه فيزيك پايه 2 (رشته فيزيك)

ناشر : دانشگاه پيام نور

- نويسنده: هوشنگ نحوي - ويراستار: احمد آخوند

قیمت : ۴۳۰۰۰ ریال