آموزش درك عمومي هنر (۱) تاريخ هنر ايران

آموزش درك عمومي هنر (۱) تاريخ هنر ايران

ناشر : كلك معلم ساجدي

- نويسنده: م‍ج‍ي‍د آزادب‍خ‍ت‌

قیمت : ۸۷۰۰۰۰ ریال

تست هاي طبقه بندي شده درك عمومي هنر

تست هاي طبقه بندي شده درك عمومي هنر

ناشر : راه انديشه

- نويسنده: ع‍ب‍دال‍رض‍ا ات‍ح‍اد

قیمت : ۰ ریال


درك عمومي هنر

درك عمومي هنر

ناشر : مارليك

- نويسنده: سيدرضا حسيني - ويراستار: اردشير بروجني

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

درك عمومي هنر

درك عمومي هنر

ناشر : راه انديشه

- نويسنده: عبدالرضا اتحاد - نويسنده: آتنا كهنداني

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال

درك عمومي هنر

درك عمومي هنر

ناشر : سيميا

- نويسنده: س‍ه‍ي‍ل‌ رك‍ن‍ي‌

قیمت : ۰ ریال


درك عمومي هنر (1) (ويژه‌ي كنكور هنر): شامل درس و نكته و پرسشهاي چهارگزينه‌اي

درك عمومي هنر (1) (ويژه‌ي كنكور هنر): شامل درس و نكته و پرسشهاي چهارگزينه‌اي

ناشر : سه استاد

- نويسنده: مجيد آزادبخت - ويراستار: سمانه افكاري

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

درك عمومي هنر كودكان

درك عمومي هنر كودكان

ناشر : انتشارات نظري

- نويسنده: فاطمه حافظي‌ بيركاني

قیمت : ۰ ریال


مجموعه‌ي طبقه‌بندي شده درك عمومي هنر: بيش از 2500 پرسش طبقه‌بندي شده‌ي منطبق بر كتاب‌هاي درسي پوشش كامل مطالب كتاب‌هاي معرفي شده ...

مجموعه‌ي طبقه‌بندي شده درك عمومي هنر: بيش از 2500 پرسش طبقه‌بندي شده‌ي منطبق بر كتاب‌هاي درسي پوشش كامل مطالب كتاب‌هاي معرفي شده ...

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

- نويسنده: عبدالرضا اتحاد - نويسنده: داريوش اميري‌كاشاني

قیمت : ۱۹۰۰۰۰ ریال