خيامي نو( رباعيات حكيم عمر خيام نيشابوري)

خيامي نو( رباعيات حكيم عمر خيام نيشابوري)

ناشر : پژوهندگان راه دانش

- نويسنده: ع‍م‍رب‍ن‌ اب‍راه‍ي‍م‌ خ‍ي‍ام‌ - نويسنده: Omarebn Ebrahim Khayyam

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال