حقوق ديپلماتيك و كنسولي

حقوق ديپلماتيك و كنسولي

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

- نويسنده: جواد صدر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

حقوق ديپلماتيك و كنسولي

حقوق ديپلماتيك و كنسولي

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

- نويسنده: سعيد خالوزاده - ويراستار: ندا طاهري

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال

ديپلماسي و حقوق ديپلماتيك و كنسولي در اسلام و غرب

ديپلماسي و حقوق ديپلماتيك و كنسولي در اسلام و غرب

ناشر : دانشكده علوم و فنون فارابي

- نويسنده: محمد عباسي

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال