تمثيل درمانگري: كاربرد تمثيل در بازسازي شناختي

تمثيل درمانگري: كاربرد تمثيل در بازسازي شناختي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

- نويسنده: علي صاحبي

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال