تلخ و شيرين بلديه: روزنامه‌ خاطرات آقاجمال بلديه‌چي

تلخ و شيرين بلديه: روزنامه‌ خاطرات آقاجمال بلديه‌چي

ناشر : سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، موسسه نشر شهر

- نويسنده: شرمين نادري - تصويرگر: تينا نادري

قیمت : ۲۵۰۰۰ ریال