تغذيه در سالمندان

تغذيه در سالمندان

ناشر : منصور ريسمانچيان

- نويسنده: م‍ن‍ص‍ور ري‍س‍م‍ان‍چ‍ي‍ان‌

قیمت : ۰ ریال

تغذيه و سالمندان

تغذيه و سالمندان

ناشر : دنياي تغذيه

- نويسنده: احمدرضا درستي‌مطلق - نويسنده: فاطمه تورنگ

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

راهنماي تغذيه در سالمندان

راهنماي تغذيه در سالمندان

ناشر : عليرضا ميلاجردي

- مترجم: عليرضا ميلاجردي - مترجم: هادي زارعي‌بيدگلي

قیمت : ۰ ریال


راهنماي تغذيه در سالمندان

راهنماي تغذيه در سالمندان

ناشر : عليرضا ميلاجردي

- مترجم: عليرضا ميلاجردي - مترجم: هادي زارعي‌بيدگلي

قیمت : ۰ ریال

راهنماي تغذيه سالم براي سالمندان(تيمورزاده) *

راهنماي تغذيه سالم براي سالمندان(تيمورزاده) *

ناشر : تيمورزاده

- نويسنده: رابين ميلر - مترجم: معصومه صابرمقدم

قیمت : ۵۴۵۰۰ ریال

راهنماي تغذيه و درمان سالمندان (با مصرف غذاهاي مناسب از عوارض كهنسالي بكاهيد)

راهنماي تغذيه و درمان سالمندان (با مصرف غذاهاي مناسب از عوارض كهنسالي بكاهيد)

ناشر : آشيانه كتاب

- نويسنده: جوديت سو - مترجم: محمدمهدي سلطان

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال


فعاليت ورزشي براي سالمندان: فعاليت ورزشي - انگيزه - ايمني - آزمون‌گيري از خود - مزايا - تغذيه

فعاليت ورزشي براي سالمندان: فعاليت ورزشي - انگيزه - ايمني - آزمون‌گيري از خود - مزايا - تغذيه

ناشر : آواي ظهور

- نويسنده: سعيد ميرزايي - نويسنده: كامران شاهين

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال