بررسي اصل لزوم در اعمال حقوقي و نحوه اعمال تعهدات قراردادي

بررسي اصل لزوم در اعمال حقوقي و نحوه اعمال تعهدات قراردادي

ناشر : انتشارات صالحيان

- نويسنده: خليل خدري

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

تعهدات قراردادي

تعهدات قراردادي

ناشر : وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، مركز مطالعات راهبردي ديپلماسي دفاعي

- نويسنده: ابوالفضل سلطاني

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال


جبران خسارت تاخير در اجراي تعهدات قراردادي در فقه اماميه، حقوق ايران و اسناد بين‌المللي

جبران خسارت تاخير در اجراي تعهدات قراردادي در فقه اماميه، حقوق ايران و اسناد بين‌المللي

ناشر : بنياد پژوهشهاي اسلامي

- نويسنده: جعفر زنگنه شهركي

قیمت : ۲۱۰۰۰۰ ریال

خسارت عدم‌النفع : تعهدات قراردادي حقوق ايران و انگليس

خسارت عدم‌النفع : تعهدات قراردادي حقوق ايران و انگليس

ناشر : راز نهان

- نويسنده: نگين گلبازي‌‌ شيرازي

قیمت : ۰ ریال

ضمانت اجراي نقض تعهدات قراردادي در حقوق ايران و انگلستان

ضمانت اجراي نقض تعهدات قراردادي در حقوق ايران و انگلستان

ناشر : پارسوا

- نويسنده: سارا ابراهيمي

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


قانون حاكم بر تعهدات غيرقراردادي

قانون حاكم بر تعهدات غيرقراردادي

ناشر : انتشارات طوي

- نويسنده: حسين آقارحيمي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

قانون حاكم بر تعهدات قراردادي در حقوق ايران و فرانسه

قانون حاكم بر تعهدات قراردادي در حقوق ايران و فرانسه

ناشر : انتشارات صالحيان

- نويسنده: سهيل زنگي

قیمت : ۰ ریال

قواعد حل تعارض در قانون حاكم بر تعهدات قراردادي

قواعد حل تعارض در قانون حاكم بر تعهدات قراردادي

ناشر : دادگستر

- نويسنده: احمد اميرمعزي

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال