2222 پرسش چهارگزينه‌اي حسابرسي پيشرفته

2222 پرسش چهارگزينه‌اي حسابرسي پيشرفته

ناشر : ترمه

- نويسنده: حامد آراد

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

۲۱ سرچشمه قدرت در محيط كار

۲۱ سرچشمه قدرت در محيط كار

ناشر : ترمه

- نويسنده: مايك فيپس - نويسنده: Mike Phipps

قیمت : ۰ ریال


‏‫۳۶ فرمان در تحقيقات بازاريابي‬‬

‏‫۳۶ فرمان در تحقيقات بازاريابي‬‬

ناشر : ترمه

- نويسنده: وحيد ناصحي‌فر

قیمت : ۰ ریال

‏‫‭Accounting

‏‫‭Accounting

ناشر : ترمه

- نويسنده: فريدون ويسي - نويسنده: Fereydon Veisi

قیمت : ۰ ریال

‏‫‭Accounting texts for accounting students

‏‫‭Accounting texts for accounting students

ناشر : ترمه

- نويسنده: ح‍س‍ي‍ن‌ س‍اع‍دي‌ - نويسنده: Hossein Saedi

قیمت : ۰ ریال


‏‫‭Advanced English in Accounting and Finance

‏‫‭Advanced English in Accounting and Finance

ناشر : ترمه

- نويسنده: خديجه خدابخشي پاريجان - نويسنده: Khadijeh Khodabakhshi Parijanh

قیمت : ۰ ریال

‏‫‭Basic accounting concepts in English

‏‫‭Basic accounting concepts in English

ناشر : ترمه

- نويسنده: خديجه خدابخشي پاريجان - نويسنده: Khadijeh Khodabakhshi Parijanh

قیمت : ۰ ریال

‏‫‭English for academic purposes: helps to develop fluency in reading, grammar, pronunciation, vocabulary development‬

‏‫‭English for academic purposes: helps to develop fluency in reading, grammar, pronunciation, vocabulary development‬

ناشر : ترمه

- نويسنده: ح‍س‍ي‍ن‌ س‍اع‍دي‌ - نويسنده: Hossein Saedi

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


‏‫‭English for accounting 1

‏‫‭English for accounting 1

ناشر : ترمه

- نويسنده: پيمان جهاني - نويسنده: Peyman Jahani

قیمت : ۰ ریال

‏‫‭English for the students of accounting 1

‏‫‭English for the students of accounting 1

ناشر : ترمه

- نويسنده: خديجه خدابخشي پاريجان - نويسنده: Khadijeh Khodabakhshi Parijanh

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال