آموزش جامع ترجمه بر مبناي روش تحليل مقابله‌اي و دستور گشتاري

آموزش جامع ترجمه بر مبناي روش تحليل مقابله‌اي و دستور گشتاري

ناشر : آوين مهر

- نويسنده: محمد‌رضا مجدي - نويسنده: Mohammad Reza Majdi

قیمت : ۰ ریال

مباني و اصول ترجمه به شيوه ساختاري گشتاري

مباني و اصول ترجمه به شيوه ساختاري گشتاري

ناشر : فارسيران

- نويسنده: ساره بيگدلي آذري - نويسنده: Sareh Bigdeli Azari

قیمت : ۰ ریال

مقدمات ترجمه متون انگليسي بر اساس روش گشتاري

مقدمات ترجمه متون انگليسي بر اساس روش گشتاري

ناشر : آفرينندگان

- نويسنده: داود عبدالهي

قیمت : ۰ ریال