تحولات حقوق خصوصي (مجموعه مقالات)

تحولات حقوق خصوصي (مجموعه مقالات)

ناشر : انتشارات گنج دانش

- نويسنده: ن‍اص‍ر ك‍ات‍وزي‍ان‌

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال