تحليل ضربه سرعت پايين روي سازه هاي مركب

تحليل ضربه سرعت پايين روي سازه هاي مركب

ناشر : سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح، پژوهشكده

- نويسنده: كرامت ملك‌زاده فرد - نويسنده: سيدمحمدرضا پارسا

قیمت : ۰ ریال