تجارت و بورس الكترونيك: مباني و كاربردها

تجارت و بورس الكترونيك: مباني و كاربردها

ناشر : فرانما

- نويسنده: بهروز لاري‌سمناني - نويسنده: اكرم سماواتيان

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال