تاريخ نفت در ايران و خاورميانه (رشته تاريخ)

تاريخ نفت در ايران و خاورميانه (رشته تاريخ)

ناشر : دانشگاه پيام نور

- نويسنده: محمدامير شيخ‌نوري

قیمت : ۲۶۰۰۰ ریال