بوطيقاي ساختارگرا

بوطيقاي ساختارگرا

ناشر : آگه

- نويسنده: تزوتان تودوروف - مترجم: محمد نبوي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال