رياضي عمومي (1) براي كليه رشته‌هاي پيش‌دانشگاهي

رياضي عمومي (1) براي كليه رشته‌هاي پيش‌دانشگاهي

ناشر : همگامان چاپ

- نويسنده: عبدالرضا طهرانچي - نويسنده: بهناز فرنام

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال