آشنايي با بازاريابي نوين ورزشي: بازاريابي ورزشي مرتبط با علت

آشنايي با بازاريابي نوين ورزشي: بازاريابي ورزشي مرتبط با علت

ناشر : بامداد كتاب

- نويسنده: سردار محمدي

قیمت : ۰ ریال

‏‫آشنايي با مفاهيم بازاريابي ورزشي و رضايتمندي مشتريان

‏‫آشنايي با مفاهيم بازاريابي ورزشي و رضايتمندي مشتريان

ناشر : سنجش و دانش

- نويسنده: مليحه عابدي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

استراتژي بازاريابي ورزشي

استراتژي بازاريابي ورزشي

ناشر : نشر علوم ورزشي

- نويسنده: ديويد شلبري - نويسنده: شاين كواك

قیمت : ۶۹۹۰۰۰ ریال


اصول و مباني بازاريابي ورزشي

اصول و مباني بازاريابي ورزشي

ناشر : سناگستر

- نويسنده: داوود نصراصفهاني

قیمت : ۰ ریال

اصول و مباني مديريت در بازاريابي ورزشي

اصول و مباني مديريت در بازاريابي ورزشي

ناشر : پلك

- نويسنده: عبدالمهدي نصيرزاده - نويسنده: ياشار دسكره

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

بازاريابي اثربخش و هوش تجاري در باشگاه‌هاي ورزشي

بازاريابي اثربخش و هوش تجاري در باشگاه‌هاي ورزشي

ناشر : سنجش و دانش

- نويسنده: حميدرضا شريفي

قیمت : ۰ ریال


بازاريابي جهاني و حمايت‌گري ورزشي

بازاريابي جهاني و حمايت‌گري ورزشي

ناشر : انتشارات نوروزي

قیمت : ۰ ریال

بازاريابي سازمان‌هاي ورزشي المپيك

بازاريابي سازمان‌هاي ورزشي المپيك

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي،‌ واحد قزوين

- نويسنده: آلن فران - نويسنده: Alain Ferrand

قیمت : ۰ ریال

بازاريابي فرهنگي، ورزشي

بازاريابي فرهنگي، ورزشي

ناشر : انديشه طلايي

- نويسنده: عليرضا عزيزي حريت - نويسنده: Alireza Azizi Horriat

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال


بازاريابي كمين و حاميان مالي ورزشي

بازاريابي كمين و حاميان مالي ورزشي

ناشر : انتشارات نوروزي

- نويسنده: حسام‌الدين ميرصمدي

قیمت : ۰ ریال

بازاريابي و برندسازي ورزشي

بازاريابي و برندسازي ورزشي

ناشر : انتشارات نوروزي

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

بازاريابي ورزشي

بازاريابي ورزشي

ناشر :

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال