ترجيح مي‌دهم كه نه: بارتلبي محرر و سه جستار فلسفي

ترجيح مي‌دهم كه نه: بارتلبي محرر و سه جستار فلسفي

ناشر : كتاب نشر نيكا

- مترجم: گروه مترجمان نيكا - ويراستار: پوريا رفويي

قیمت : ۹۵۰۰۰ ریال