اقتصادسنجي(مباني و روش‌ها)

اقتصادسنجي(مباني و روش‌ها)

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات

- نويسنده: ح‍س‍ي‍ن‌ ع‍ب‍اس‍ي‌ ن‍ژاد

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال