اصول طراحي پايگاه داده‌ها

اصول طراحي پايگاه داده‌ها

ناشر : فن‌آوري نوين

- نويسنده: عليرضا عظيمي - نويسنده: رمضان عباس‌نژادورزي

قیمت : ۱۱۵۰۰۰ ریال

اصول طراحي پايگاه داده‌ها

اصول طراحي پايگاه داده‌ها

ناشر : خيزران

- نويسنده: الهام غلامي - نويسنده: سپيده مهدوي

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

اصول طراحي پايگاه داده‌ها

اصول طراحي پايگاه داده‌ها

ناشر : سرافراز

- نويسنده: فاطمه دوامي - نويسنده: سارا بصيري

قیمت : ۱۲۸۰۰۰ ریال


اصول طراحي پايگاه داده‌ها

اصول طراحي پايگاه داده‌ها

ناشر : كاوه گستر

- تهيه و تنظيم: اعظم امين‌آبشوري - تهيه و تنظيم: الهام ميرزاكاظمي

قیمت : ۹۵۰۰۰ ریال