ارزشيابي آموزشي: مفاهيم، الگوها و فرايند عملياتي

ارزشيابي آموزشي: مفاهيم، الگوها و فرايند عملياتي

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

- نويسنده: عباس بازرگان‌هرندي

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال