ارتباط بدون خشونت: زبان زندگي

ارتباط بدون خشونت: زبان زندگي

ناشر : كتاب آمه

- نويسنده: مارشال روزنبرگ - مترجم: كامران رحيميان

قیمت : ۳۲۰۰۰۰ ریال

ارتباط بدون خشونت: زبان زندگي

ارتباط بدون خشونت: زبان زندگي

ناشر : اختران

- نويسنده: مارشال روزنبرگ - مترجم: كامران رحيميان

قیمت : ۳۲۰۰۰۰ ریال

ارتباط بدون خشونت: زبان زندگي

ارتباط بدون خشونت: زبان زندگي

ناشر : اختران

- نويسنده: مارشال بي. روزنبرگ - نويسنده: Marshall B. Rosenberg

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال