احكام فقهي حقوقي ادله اثبات دعوي : ممنوعيت شهادت دروغ

احكام فقهي حقوقي ادله اثبات دعوي : ممنوعيت شهادت دروغ

ناشر : راز نهان

- نويسنده: سكينه جليله‌وند

قیمت : ۰ ریال

ادله اثبات در مقام دعوا در امور مدني و كيفري

ادله اثبات در مقام دعوا در امور مدني و كيفري

ناشر : جنگل

- نويسنده: نعمت رستمي

قیمت : ۰ ریال


‏‫ادله اثبات دعاوي كيفري: با تاكيد بر نقش پليس

‏‫ادله اثبات دعاوي كيفري: با تاكيد بر نقش پليس

ناشر : دانشگاه علوم انتظامي امين

- نويسنده: سيدسعيد كشفي

قیمت : ۰ ریال

ادله اثبات دعوا

ادله اثبات دعوا

ناشر : پندار پارس

- نويسنده: شهناز اسدي‌نيا

قیمت : ۴۰۰۰ ریال

ادله اثبات دعوا

ادله اثبات دعوا

ناشر : ميزان

- نويسنده: عباس كريمي

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال


ادله اثبات دعوا

ادله اثبات دعوا

ناشر : قانون مدار

- نويسنده: حميدرضا حاجي‌زاده - نويسنده: عباس زراعت

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

ادله اثبات دعوا

ادله اثبات دعوا

ناشر : خردمندان

- نويسنده: خديجه فضلي - ويراستار: مولود عصاري

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال

ادله اثبات دعوا (رشته حقوق)

ادله اثبات دعوا (رشته حقوق)

ناشر : دانشگاه پيام نور

- نويسنده: عباس كريمي

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال


ادله اثبات دعوا در امور مدني و كيفري

ادله اثبات دعوا در امور مدني و كيفري

ناشر : نشر ميزان

- نويسنده: ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌ دي‍ان‍ي‌

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال