ادبيات تطبيقي

ادبيات تطبيقي

ناشر : نشر ني

- نويسنده: طه ندا - مترجم: هادي نظري منظم

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

ادبيات تطبيقي

ادبيات تطبيقي

ناشر : نشر و پژوهش فرزان روز

- نويسنده: طه ندا - مترجم: زهرا خسروي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

ادبيات تطبيقي ايران و آلمان : غزليات حافظ در ترجمه‌هاي فريدريش روكرت

ادبيات تطبيقي ايران و آلمان : غزليات حافظ در ترجمه‌هاي فريدريش روكرت

ناشر : پيام ديگر

- نويسنده: علي رجايي - نويسنده: Ali Rajaei

قیمت : ۰ ریال


ادبيات تطبيقي چيست؟

ادبيات تطبيقي چيست؟

ناشر : پرشكوه

- نويسنده: پ‍ي‍ر ب‍رون‍ل‌ - نويسنده: Pierre Brunel

قیمت : ۰ ریال

ادبيات تطبيقي در جهان عرب

ادبيات تطبيقي در جهان عرب

ناشر : دانشگاه شهيد بهشتي، مركز چاپ و انتشارات

- نويسنده: عبدالنبي اصطيف

قیمت : ۰ ریال

ادبيات تطبيقي و شعر كلاسيك فارسي(فرزان‌روز) *

ادبيات تطبيقي و شعر كلاسيك فارسي(فرزان‌روز) *

ناشر : فرزان‌روز

- نويسنده: الگا ام - مترجم: فرهاد عطايي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


ادبيات تطبيقي: نيروهاي اهريمني در شاهنامه و مهابهاراتا

ادبيات تطبيقي: نيروهاي اهريمني در شاهنامه و مهابهاراتا

ناشر : ترفند

- نويسنده: محمدرضا ديري - نويسنده: نرگس‌بيگم (فروغ) محسني‌مفيدي

قیمت : ۹۵۰۰۰ ریال

ادبيات عمومي و ادبيات تطبيقي رساله راهبردي

ادبيات عمومي و ادبيات تطبيقي رساله راهبردي

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

- نويسنده: سيمون ژون - مترجم: حسن فروغي

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریال

از ادبيات تطبيقي تا نقد ادبي

از ادبيات تطبيقي تا نقد ادبي

ناشر : اميركبير

- نويسنده: طهمورث ساجدي

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال


از ترجمه تا تاثير (پژوهشي در ادبيات تطبيقي)

از ترجمه تا تاثير (پژوهشي در ادبيات تطبيقي)

ناشر : شيران نگار

- نويسنده: احمد صالح طامي

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

اقبال لاهوري و ابوالقاسم شابي در گذرگاه ادبيات تطبيقي

اقبال لاهوري و ابوالقاسم شابي در گذرگاه ادبيات تطبيقي

ناشر : لوح محفوظ

- نويسنده: زهراالسادات‌ اسلامي (مهاجر) - نويسنده: مهدي ممتحن

قیمت : ۱۱۹۰۰۰ ریال