ابزار دقيق صنعتي مرجع مهندسي

ابزار دقيق صنعتي مرجع مهندسي

ناشر : دايره صنعت

- نويسنده: فرانكلين‌دبليو كرك - نويسنده: تامس ا. ويدن

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

ابزار دقيق صنعتي مرجع مهندسي

ابزار دقيق صنعتي مرجع مهندسي

ناشر : دايره صنعت

- نويسنده: فرانكلين‌دبليو كرك - نويسنده: تامس ا. ويدن

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال