آشنايي با اهميت و آموزش نماز اعم از تجويد، مفاهيم و احكام

آشنايي با اهميت و آموزش نماز اعم از تجويد، مفاهيم و احكام

ناشر : سپهر انديشه

- نويسنده: ناصر احمدي

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

آموزش تجويد و مفاهيم

آموزش تجويد و مفاهيم

ناشر : وزارت آموزش و پرورش، معاونت پرورشي، موسسه فرهنگي منادي تربيت

قیمت : ۰ ریال

آموزش تجويد و مفاهيم

آموزش تجويد و مفاهيم

ناشر : وزارت آموزش و پرورش، معاونت پرورشي، موسسه فرهنگي منادي تربيت

قیمت : ۵۲۰۰۰۰ ریال


آموزش مفاهيم جزء يك قرآن كريم (ترجمه و تجويد و تفسير آيات قرآن كريم)

آموزش مفاهيم جزء يك قرآن كريم (ترجمه و تجويد و تفسير آيات قرآن كريم)

ناشر : مهر اميرالمومنين (ع)

- نويسنده: شهناز آلبوخنفر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

حق تلاوت ۴: آموزش تجويد و مفاهيم

حق تلاوت ۴: آموزش تجويد و مفاهيم

ناشر : وزارت آموزش و پرورش، معاونت پرورشي، موسسه فرهنگي منادي تربيت

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال


نسيم انس 2: آموزش قرآن، تجويد و مفاهيم "1" ويژه سطح "3" مراكز دارالقرآن الكريم وزارت آموزش و پرورش

نسيم انس 2: آموزش قرآن، تجويد و مفاهيم "1" ويژه سطح "3" مراكز دارالقرآن الكريم وزارت آموزش و پرورش

ناشر : تلاشگران اميدوار

- نويسنده: حسينعلي شريف - نويسنده: مسعود وكيل

قیمت : ۴۲۰۰۰ ریال

نسيم انس 3: آموزش قرآن: تجويد و مفاهيم "2" ويژه سطح "4" مراكز دارالقرآن الكريم وزارت آموزش و پرورش

نسيم انس 3: آموزش قرآن: تجويد و مفاهيم "2" ويژه سطح "4" مراكز دارالقرآن الكريم وزارت آموزش و پرورش

ناشر : تلاشگران اميدوار

- نويسنده: حسينعلي شريف - نويسنده: مسعود وكيل

قیمت : ۱۸۰۰۰ ریال

نسيم انس 4: آموزش قرآن تجويد و مفاهيم "3" سطح "5" مراكز دارالقرآن الكريم وزارت آموزش و پرورش

نسيم انس 4: آموزش قرآن تجويد و مفاهيم "3" سطح "5" مراكز دارالقرآن الكريم وزارت آموزش و پرورش

ناشر : تلاشگران اميدوار

- نويسنده: حسينعلي شريف - نويسنده: مسعود وكيل

قیمت : ۱۸۰۰۰ ریال


نسيم انس: آموزش قرآن، تجويد و مفاهيم "2" ويژه سطح "4" مراكز دارالقرآن الكريم وزارت آموزش و پرورش

نسيم انس: آموزش قرآن، تجويد و مفاهيم "2" ويژه سطح "4" مراكز دارالقرآن الكريم وزارت آموزش و پرورش

ناشر : تلاشگران اميدوار

- نويسنده: حسينعلي شريف - نويسنده: مسعود وكيل

قیمت : ۳۵۰۰۰ ریال