آمار و احتمالات مهندسي

آمار و احتمالات مهندسي

ناشر : پيام دانشگاهي

قیمت : ۰ ریال


آزمونهاي امتحاني آمار و احتمال مقطع يازدهم

آزمونهاي امتحاني آمار و احتمال مقطع يازدهم

ناشر : انديشه هامون طوس

- نويسنده: فرشاد فطرس

قیمت : ۰ ریال

آشنايي با آمار و احتمالات كاربردي

آشنايي با آمار و احتمالات كاربردي

ناشر : بهتاپژوهش

- نويسنده: مرضيه هاشمي - نويسنده: مهدي توانگر

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال


آمار احتمال (مقدمه‌اي بر شبيه‌سازي)

آمار احتمال (مقدمه‌اي بر شبيه‌سازي)

ناشر : علم استادان

- نويسنده: كيانوش فتحي‌واجارگاه - نويسنده: فاطمه كمالزاده

قیمت : ۱۳۵۰۰۰ ریال

آمار احتمال (مقطع دكترا)

آمار احتمال (مقطع دكترا)

ناشر : سنجش و دانش

- گردآورنده: علي رضواني‌بيدگلي - گردآورنده: امير دبيري

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

آمار توصيفي و مباني احتمال

آمار توصيفي و مباني احتمال

ناشر : رهنماي انديشمند

- نويسنده: ام‍رال‍ل‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ري‌

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال


آمار توصيفي و مقدمه‌اي بر احتمال

آمار توصيفي و مقدمه‌اي بر احتمال

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي (شهر ري)

- نويسنده: ميكائيل مختاري - ويراستار: مهرداد قرباني‌مندولكاني

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال

آمار و احتمال

آمار و احتمال

ناشر : سنجش و دانش

- نويسنده: مهدي رضايي - نويسنده: امير دبيري

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

آمار و احتمال

آمار و احتمال

ناشر : يادواره‌ كتاب

- نويسنده: عباس مقصودي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال