آمار استنباطي پيشرفته

آمار استنباطي پيشرفته

ناشر : موسسه آموزش عالي آزاد دانش پژوهان

- نويسنده: محسن منتظرالقائم

قیمت : ۰ ریال

آمار استنباطي پيشرفته (رشته علوم تربيتي)

آمار استنباطي پيشرفته (رشته علوم تربيتي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

- نويسنده: حسين زارع - نويسنده: محمدحسن صيف

قیمت : ۱۴۵۰۰۰ ریال

‏‫آمار استنباطي پيشرفته در علوم تربيتي و روان‌شناسي( با كاربرد spss)‬

‏‫آمار استنباطي پيشرفته در علوم تربيتي و روان‌شناسي( با كاربرد spss)‬

ناشر : م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌‌ان‍ت‍ش‍ارات‍ي‌ ظف‍ر

- نويسنده: حميد جعفريان يسار

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال


آمار استنباطي پيشرفته: (كارشناسي ارشد علوم تربيتي)

آمار استنباطي پيشرفته: (كارشناسي ارشد علوم تربيتي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

- نويسنده: ح‍س‍ي‍ن‌ زارع‌

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال

كاربرد آمار استنباطي پيشرفته در علوم رفتاري (همراه با CD آموزش نرم‌افزار SPSS)

كاربرد آمار استنباطي پيشرفته در علوم رفتاري (همراه با CD آموزش نرم‌افزار SPSS)

ناشر : آواي نور

- نويسنده: اميرحسين محمدداودي - نويسنده: فائزه حجتي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

كاربرد آمار استنباطي پيشرفته در علوم رفتاري (همراه با CD آموزش نرم‌افزار SPSS)

كاربرد آمار استنباطي پيشرفته در علوم رفتاري (همراه با CD آموزش نرم‌افزار SPSS)

ناشر : آواي نور

- نويسنده: اميرحسين محمدداودي - نويسنده: فائزه حجتي

قیمت : ۲۳۰۰۰۰ ریال